Contact us

ຫ້ອງວ່າການແຂວງຈຳປາສັກ

ສະນັກງານຕັ້ງຢູ່: ຖະໜົນເລກທີ 01, ນະຄອນປາກເຊ,  ແຂວງຈຳປາສັກ

ເວັບໄຊ:   www.champasak.gov.la

ໂທ​ລະ​ສັບ 031 212004, Fax: 031 213590

ຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ດູແລລະບົບ

ທ່ານ  ໜູກອນ  ຄຳພູມີ                              ເບີໂທ: +856 20 91 565 559

ທ່ານ  ທັດຊະນະ  ແສງດາລາ                    ເບີໂທ: +856 20 23 973 939

ທ່ານ  ນ. ພູທິບສະຫວັນ ແກ່ນບຸດຕາ     ເບີໂທ: +856 20 54 658 046

 

ຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງຈຳປາສັກ ສະໄໝທີ VIII
ເອກະສານເຜີຍແຜ່
ໜັງສີພິມ ປະຊາຊົນ
ຜູ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ